Ondernemen in tijden van corona, de steunmaatregelen op een rijtje.

25 maart 2020Ondernemingen & economie

Door de coronacrisis komt uw KMO of zelfstandige onderneming zwaar onder druk te staan. Sommige ondernemers kunnen hun activiteit tijdelijk niet uitoefenen, anderen worden veroordeeld tot telewerk en nog anderen zien zichzelf geconfronteerd met een verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting.

De overheid neemt echter een aantal maatregelen op verschillende niveaus om uw onderneming te steunen zodat u deze periode van teruglopende inkomsten het hoofd kan bieden.

We zetten ze graag voor u op een rijtje :

a) Federale maatregelen :

Fiscale schulden en btw

Na ontvangst van het aanslagbiljet of een betalingsbericht, kunnen de volgende maatregelen worden aangevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting of belasting voor niet-inwoners :

o afbetalingsplan

o vrijstelling van nalatigheidsinteresten

o kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Wie van de steunmaatregelen wil gebruikmaken, moet echter een aantal voorwaarden naleven. Die voorwaarden kunnen worden gevonden via bijgaande link :

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

Opgelet : de aanvraag moet voor 30 juni 2020 ingediend via het formulier dat hier kunt vinden:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Aavraag%20coronavirus.docx

U mag binnen de 30 dagen na indiening van uw aanvraag een antwoord van de fiscus verwachten.

Dit formulier moet ingevuld worden toegestuurd per brief of per e-mail naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon). Informatie over het exacte RIC waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon afhangt kan worden gevonden op:

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?idTqChosenCompetence=501#resultaat

 

Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor uw sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van het jaar 2020 kan een uitstel worden verkregen van één jaar zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen. Ook hiervoor dient te worden bewezen dat de zelfstandige financiële moeilijkheden ondervindt door het coronavirus.

Door deze maatregel kunnen zelfstandigen uitstel verkrijgen voor de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder dat daarbij verhogingen van 3% of 7% worden aangerekend.

De bijdragen worden als volgt betaald:

  • De bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 moet worden betaald op 21 maart 2021
  • De bijdragen voor het tweede kwartaal van 2020 moet worden betaald voor 30 juni 2021.

Deze maatregel geldt bovendien voor de regularisatie van de sociale bijdragen waarvan de betalingstermijn werd vastgelegd op 31 maart 2020.

De zelfstandige die van dit uitstel van betaling van een van of al deze bijdragen wil gebruikmaken, moet voor 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen via zijn socialezekerheidsfonds. Die aanvraag gebeurt met een formulier.

Dit uitstel heeft geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de bijdragen op de vastgelegde termijnen werden betaald.

Als de bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Let wel: om te kunnen genieten van de aftrek voor het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen. Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdragen, kan dus zijn VAPZ niet aftrekken.

Verlaging van sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

U kan meer info terugvinden op de website van de RSZ of u kan contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

https://rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers 

 

Telewerk

De overheid moedigt telewerk op dit moment aan. Er bestaan al heel wat fiscale voordelen voor thuiswerken, zoals voor de terbeschikkingstelling van IT-materiaal en internet door de werkgever. Let wel: als de werknemer dit materiaal ook gebruikt voor privédoeleinden, dan moet een voordeel in natura verrekend worden, met bijbehorende bedrijfsvoorheffing, patronale en persoonlijke sociale bijdragen.

– Pc: 72 euro / toestel

– Tablet, gsm, smartphone: 36 euro / toestel

– Internet: 60 euro eenmalig

– Telefoonabonnement: 48 euro

Werkgevers kunnen ook tussenkomen in de kosten die de werknemer zelf draagt voor de aanschaf van een computer en internet die ze gebruiken voor het telewerk. De RSZ voorziet daarin in een forfait van 20 euro per maand voor de pc en voor internet zonder dat daarbij de werkelijke kosten hoeven te worden bewezen. Aan dit forfait hangen echter voorwaarden vast.

Tot slot kan een werkgemer ook een thuiswerkvergoeding toekennen voor de kosten van een thuiskantoor. Dat kan bijvoorbeeld dienen voor het gebruik van elektriciteit, water, verwarming, bureaumateriaal. Voor de toekenning van deze vergoeding dient een voorafgaand akkoord te worden gesloten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Na overleg met de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) werd overeengekomen een zogenaamde FAST TRACK aanvraagprocedure te installeren waarbij de voornoemde goedkeuring per direct kan verkregen worden onder minimale voorwaarden.

 

b) Regionale maatregelen :

Crisiswaarborg

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden via een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

De waarborgregeling bij PMV wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV.

Meer info vindt u op : www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

Hinderpremie

Een hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en indien de zaak na 21 dagen gesloten dient te blijven wordt een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag voorzien.

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, wordt een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag voorzien.

De huidige hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

Meer info via : www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/corona

 

Uitstel betaling roerende voorheffing

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.

 

c) Akkoord bankensector

Inmiddels bereikten onze overheden een akkoord met de bankensector dat voorziet in een uitstel van betaling van investerings- en hypothecaire kredieten voor ondernemingen én particulieren.

Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en zelfstandigen krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen.

Ook particulieren met een hypothecaire lening krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september. Dat uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als rentebetalingen. Het betalingsuitstel voor bedrijven en gezinnen wordt niet automatisch toegekend. Kredietnemers moeten aantonen dat ze in nood zijn door het coronavirus en betalingsuitstel vragen aan hun bank.

Voorts komt er een garantieregeling voor nieuwe kredieten. De garantieregeling is van toepassing op nieuwe kredieten die de banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Alleen ontleners die geen betalingsachterstand hadden op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen komen in aanmerking. De waarborg geldt voor nieuwe kredieten die de banken tussen nu en 30 september verstrekken. De maximumlooptijd van de nieuwe kredieten bedraagt minder dan 12 maanden.

 

Wij assisteren u graag bij de implementatie van deze maatregelen in uw onderneming.

 

Terug naar overzicht

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info