Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de individuele advocaten van de advocatenassociatie Tillid, met zetel te B-2140 Antwerpen, Bouwensstraat 21, behoudens indien er tussen de cliënt en de individuele advocaten van Tillid schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden zou worden afgeweken.

De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en de individuele advocaten van Tillid.

1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

De taak van de advocaat bestaat uit (juridische) adviesverlening, bijstand bij bemiddeling en/of onderhandeling, bijstand in één of meer nader bepaalde procedures, vertegenwoordiging in rechte in één of meer nader bepaalde procedures en alle daarmee samengaande acties zoals het redigeren van briefwisseling, houden van besprekingen, opstellen van procedurestukken, nazicht dossiers, …

2. Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. In geval van niet medewerking vanwege de cliënt, behouden de advocaten van Tillid zich het recht voor om hun tussenkomst te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet medewerking en onverminderd de verplichting van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en kosten.

3. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

4. Kosten en ereloon

De staat van kosten en ereloon van een advocaat bevat drie elementen: het ereloon, de vaste algemene kosten voor de werking van het kantoor van de advocaat en de specifieke aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening zoals bv. de gerechtskosten, verplaatsingskosten, …

Afspraken betreffende de toepasselijke tarieven inzake ereloon en kosten en de betalingsmodaliteiten worden tussen de cliënt en de individuele advocaten van Tillid gemaakt.

De gerechtskosten en de uitgaven voor bepaalde tussenkomsten zoals die van gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties worden door de individuele advocaten afzonderlijk aangerekend aan de cliënt.

Vanaf 1 januari 2014 wordt 21% BTW aangerekend op het ereloon en de kosten verbonden aan de tussenkomst van de advocaat.

De individuele advocaten van Tillid kunnen voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Bij gebreke aan correcte betaling van de gevraagde voorschotten of staten van kosten en ereloon, zullen de advocaten van Tillid hun tussenkomst kunnen opschorten, dan wel stopzetten.

5. Derdengelden

De advocaten van Tillid storten alle bedragen die zij voor hun cliënt ontvangen binnen de kortst mogelijke tijd door aan hun cliënt. Indien de betrokken advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaten van Tillid kunnen op de bedragen die zij ontvangen voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de betrokken advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaten van Tillid storten alle bedragen die zij van de cliënt ontvangen voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de individuele advocaten van Tillid, zowel contractueel als buitencontractueel, t.a.v. de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim van de individuele advocaten van Tillid, is in elk geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de polis die de beroepsaansprakelijkheid van de individuele advocaten van Tillid dekt en die afgesloten werd middels tussenkomst van Vanbreda Risk & benefits. In geen geval kan de advocaat aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan wat in voorkomend geval door de verzekeraar onder beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

7. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de individuele advocaten van Tillid daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen, behalve de vertrouwelijke briefwisseling

De individuele advocaten van Tillid kunnen ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij hun prestaties staken, houden de advocaten van Tillid rekening met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

De beëindiging van de dienstverlening door de individuele advocaten van Tillid heeft geen invloed op de verplichting van de cliënt tot vergoeding van de diensten en de kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en de diensten en de kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

8. Verwerking van persoonsgegevens

De individuele advocaten van Tillid verzamelen en verwerken persoonsgegevens van cliënten in het kader van hun diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en direct marketing (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden.

De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming [EG verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens] en de Wet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van de individuele advocaten van Tillid en hun medewerkers zou ontvangen.

Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid [Privacyverklaring] consulteren op de website.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van de individuele advocaten van Tillid om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info