Coronacrisis en de reissector

18 March 2020 | Jan Van Bellinghen | Toerisme & reizen

Dezer dagen beheerst het corona-virus het nieuws… Evident dat dit ook een ernstige weerslag heeft op de reissector

1.

Niet alleen vergt deze ongeziene en precaire crisissituatie een “berg” administratief werk voor de reisprofessioneel, maar dient er ook te worden stilgestaan  bij de financiële gevolgen voor zowel de reiziger als de reissector.

Reizen worden opgezegd, omgeboekt, uitgesteld….

Het wettelijk kader is nog vrij recent gewijzigd. In België geschiedde de omzetting van de Richtlijn 5015/2302/EUR van 25 november 2015 met de Pakketreizenwet van 21 november 2017.

Zoals bepaald in artikel 29 e.v. van de Pakketreizenwet, heeft de reiziger steeds het recht om op te zeggen en dient diens keuze, gerechtvaardigd of niet, gerespecteerd te worden. De reiziger kan dit echter niet kosteloos doen, tenzij wanneer er sprake is van “onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden”…

De komende tijd zal dit begrip nog verdere invulling dienen te krijgen, evenwel verdient het alsnog de voorkeur de “onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden” dossier per dossier te evalueren in het licht van de Europese Richtlijn en de voorbereidende werken bij de Pakketreizenwet.

Hoe dan ook, en voor alle duidelijkheid, zegt de reiziger op buiten de toepassing van die zogenaamde “onvermijdbare en uitzonderlijke omstandigheden”, impliceert zulks dat de voorwaarden die in de reisovereenkomst opgenomen zijn, onverkort van kracht blijven en nageleefd dienen te worden.

Coronacrisis en de reissector

2.

In de situatie dat de reiziger wél kosteloos kan opzeggen – afhankelijk dus van land van bestemming, reisperiode, eventueel “inreisverbod” … – is ook de reisorganisator tot diezelfde beslissing gefaciliteerd.

Inmiddels is echter, in overleg met de verschillende beroepsverenigingen, op 18 maart 2020, een ministerieel besluit uitgevaardigd, tot het gebruik van vouchers in het geval opzegging in het kader van de COVID-19-crisis. 

Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in de wet van 21 november 2017 om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon of voucher zal dienen te  voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
  • Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
  • De tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
  • De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  • De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan de voorwaarden, zoals hierboven beschreven, niet weigeren.
  • De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en de titularis ervan.
  • De verzekeringsovereenkomst betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van deze tegoedbonnen.

Dit ministeriële besluit zal in werking treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt én treedt buiten werking op de dag dat de beperkende maatregelen op reizen worden opgeheven en uiterlijk drie maanden na zijn inwerkingtreding.

Het is en blijft dus zaak, voor alle reisprofessionelen, zelfs niettegenstaande dit zuurstof gevende ministeriële besluit, de situatie op de voet te volgen, bijvoorbeeld via de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be) en de beroepsverenigingen, alle bevattende updates rond (algemene ) reisadviezen en -verboden en, niet onbelangrijk, de duurtijd ervan.

Wanneer – en hopelijk zo snel mogelijk – de gezondheidsrisico’s afnemen en er weer gereisd kan worden, zal uiteraard een herevaluatie zich opdringen.

Voor meer inlichten en informatie rond dit onderwerp, kan u contact opnemen met mr. Jan Van Bellinghen.

Terug naar overzicht

Tillid advocaten uses cookies to make your browsing experience easier and for analysis purposes.  By continuing to use this website, you agree to this.

More Info